EnglishVietnamese

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Lãnh đạo công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

2. Các đơn vị trực thuộc

Văn phòng công ty

Phòng Tài chính – kế toán

Phòng Kế hoạch thị trường

Phòng kỹ thuật – KCS

Xí nghiệp Tư vấn thiết kế

Xí nghiệp tư vấn quản lý dự án, giám sát

Xí nghiệp khảo sát

Trung tâm thí nghiệm và kiểm định công trình

Xí nghiệp thi công

Chi nhánh thành phố HCM

Chi nhánh Nha Trang

3.  Sơ đồ tổ chức